Integritetspolicy


Snabb sammanfattning:
 • Vi erbjuder en GDPR-kompatibel och integritetsmedveten tjänst.
 • Vi spårar dig inte, vilket är anledningen till att vi inte behöver någon cookie-banner.
 • Vi använder externa tjänsteleverantörer endast när det är absolut nödvändigt för funktionalitet.
 • Vi undviker att samla in personuppgifter. De personuppgifter som vi måste samla in lagras på våra tyska servrar som drivs med förnybar energi.

Den fullständiga rättsligt bindande sekretesspolicyn följer nedan.

Sekretesspolicy för webtoapp.design, som drivs av Fusion Ridge Ventures Limited ("webtoapp.design")

1. Ämnet för denna Integritetspolicy

1.1. Den här Integritetspolicy informerar dig om vilka personuppgifter vi samlar in när du besöker vår webbplats och/eller köper våra tjänster samt hur vi behandlar dem. Dessutom informerar vi dig om dina rättigheter. Personuppgifter är alla uppgifter som kan kopplas till dig personligen, till exempel ditt namn eller din e-postadress.

1.2. Denna Integritetspolicy är för närvarande giltig. På grund av vidareutvecklingen av vår webbplats och våra erbjudanden eller på grund av ändrade rättsliga krav kan det bli nödvändigt att ändra denna integritetspolicy. Du kan alltid få tillgång till den aktuella versionen på vår webbplats.

2. Ansvarig part

2.1. Ansvarig i den mening som avses i Art. 4 nr 7 i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) är:

Fusion Ridge Ventures Limited
Skalas 5, Apt. 105, 8560 Pegeia, Cypern
Registreringsnummer: ΗΕ 456418
Representerad av: Jan Bunk

Mer information om vårt företag i Cypern
 • Jag flyttade till Cypern 2024 av personliga skäl. Jag bor permanent på Cypern, så jag grundade ett nytt företag för webtoapp.design här.
 • Inga större förändringar för dig jämfört med att hantera vårt tidigare tyska företag:
  • Republiken Cypern är en del av EU, så vi följer fortfarande alla dess lagar, t.ex. GDPR. Moms fungerar också som i andra EU-länder.
  • Som tidigare görs alla betalningar till vår registrerade handlare och betalningsleverantör Paddle, inte direkt till oss. Du kommer alltså att få fakturor från Paddles amerikanska bolag (om du befinner dig i USA) eller från Paddles brittiska bolag om du befinner dig någon annanstans). Paddle erbjuder även omvänd momsskyldighet.
 • Om du har några frågor om detta ämne är du välkommen att kontakta oss.

2.2. Vänligen skicka alla frågor eller kommentarer om denna sekretesspolicy till följande e-postadress: team@.................... f@ke.mailwebtoapp.design

3. Insamling och användning av datauppgifter

Omfattningen av databehandlingen skiljer sig åt beroende på om du använder vår webbplats endast för att hämta information ("informationsanvändning") eller om du dessutom köper våra tjänster eller om du bara använder appar som vi har skapat.

3.1. Som besökare på en webbplats

3.1.1. Vi använder endast viktiga cookies som inte kräver en banner för samtycke till cookies.

3.1.2. Vi samlar in anonyma uppgifter om användning och prestanda för statistiska ändamål. Vi spårar inte enskilda besökare på webbplatsen och använder inte cookies för detta syfte. Alla uppgifter är endast aggregerade och inga personuppgifter samlas in. Uppgifter som lagras i Tyskland (EU) Legitimt intresse

3.1.3. Om ett fel uppstår medan du använder vår webbplats får vi en anonym felrapport som inte innehåller någon personlig information, bara diagnostiska uppgifter. Uppgifter som lagras i Tyskland (EU) Legitimt intresse

3.1.4. Vi loggar förfrågningar till vår webbplats i diagnostiskt syfte om fel uppstår. Dessa loggar innehåller URLbegäran, mängden överförd data, begäran HTTP-statuskod och annan icke-personlig information. Uppgifter som lagras i Tyskland (EU) Legitimt intresse

3.1.5. Vi använder Cloudflare för att förbättra webbplatsens prestanda och skydda den från säkerhetsrisker som DDOS-attacker. Integritetspolicy Legitimt intresse

3.1.6. Externa tjänster på vår webbplats

Vi använder ett par externa tjänster på vår webbplats för att ge våra besökare ett mervärde. Dessa tjänster kan få din IP-adress och de uppgifter som din webbläsare automatiskt skickar till dem.

3.1.6.1. Vi bäddar in Youtube-videor på vissa av våra sidor. Vi bäddar in dem på ett sådant sätt att ingen data överförs till Youtube om du inte spelar upp videon. Ingen cookie lagras. Integritetspolicy Legitimt intresse

3.1.6.2. I vår dokumentation för utvecklare använder vi det öppna källkodsprojektet (open source project) ApiEmbed från Kong för att ge dig en koddemonstration av hur du kan använda vårt API på olika programmeringsspråk. Legitimt intresse

3.1.6.3. Vi erbjuder dig att prova några appar (som vi har skapat) i webbläsaren. För att göra detta, bäddar vi in en virtuell enhet från Appetize.io. På så sätt kan du prova appen utan att behöva ladda ner den och installera den på din egen enhet. Integritetspolicy Legitimt intresse

3.2. Som registrerad användare eller kund

I den följande texten diskuterar vi vilka typer av uppgifter som samlas in för registrerade användare och kunder utöver de uppgifter som samlas in för alla besökare på webbplatsen.

3.2.1. Vi använder ytterligare cookies för viktig funktionalitet, t.ex. för att hålla dig inloggad och för att förbättra säkerheten.

3.2.2. Din faktureringsinformation och dina betalningar behandlas av Paddle, som är vår största handlare. Integritetspolicy Kontraktuppfyllelse

3.2.3. När du skapar och anpassar en app på vår webbplats måste vi naturligtvis lagra din appanpassning. Detta inkluderar vanligtvis inte personlig information. Uppgifter som lagras i Tyskland (EU) Kontraktuppfyllelse

3.2.4. När du skickar push-notiser till användarna av din app levereras push-notisen av Firebase. Vi lagrar inte innehållet i dina push-notiser och har inaktiverat analysfunktionerna i Firebase. Integritetspolicy Kontraktuppfyllelse

3.2.5. E-post

3.2.5.1. När du registrerar ett konto på vår webbplats, lagrar vi din e-postadress så att du kan logga in med den. Kontraktuppfyllelse

3.2.5.2. Vi skickar e-post till dig som en del av vår registrering och apppubliceringsprocess för att hjälpa dig att skapa och publicera din app. Vi informerar dig också om ändringar i din app (t.ex. prestandaförbättringar, nya funktioner) och det omgivande ekosystemet (t.ex. ändringar i App Store-riktlinjerna) för att se till att din app fortsätter att fungera. Kontraktuppfyllelse

3.2.5.3. Våra automatiska e-postmeddelanden samlar in anonym aggregerad öppningsfrekvensens-statistik för att undvika att skicka irrelevanta e-postmeddelanden i framtiden. Uppgifter som lagras i Tyskland (EU) Legitimt intresse

3.2.5.4. När du kontaktar oss sparar vi korrespondensen, som innehåller e-postadressen och eventuellt ditt namn. Vi använder dessa uppgifter enbart för att kunna ge dig bättre hjälp om du kontaktar oss i framtiden. Uppgifter som lagras i Tyskland (EU) Legitimt intresse

3.2.5.5. Vi skickar våra e-postmeddelanden via den integritetsmedvetna e-post värden mailbox.org. Integritetspolicy Uppgifter som lagras i Tyskland (EU)

3.3. Som användare av appar vi har skapat

3.3.1. Vi tar emot data från appanvändare när ett fel uppstår i appen. Kraschrapporten innehåller ingen personlig information, utan endast diagnosuppgifter som enhetens modell och de kodrader som utlöste felet. Kraschrapportering kan konfigureras så att den är inaktiverad som standard i appens instrumentpanel. Appanvändare kan också välja att gå med på detta eller avböja individuellt i appinställningarna. Uppgifter som lagras i Tyskland (EU) Legitimt intresse

3.3.2. Vi räknar antalet aktiva månadsanvändare för varje app. Inga personuppgifter ingår. Uppgifter som lagras i Tyskland (EU) Kontraktuppfyllelse

4. Överföring av datauppgifter till tredje länder

4.1. Om personuppgifter överförs till tjänsteleverantörer i länder utanför EU (så kallade tredjeländer) garanteras en adekvat nivå av dataskydd genom ett beslut om adekvat skyddsnivå från Europeiska kommissionen.

5. Dina rättigheter som berörd person

5.1. Du har rätt att när som helst begära information om huruvida och vilka av dina uppgifter vi behandlar och i vilket syfte, och till vem och på vilken grund de lämnas ut (artikel 15 i GDPR). Detta omfattar även din rätt att få kopior. Om det rör sig om en stor mängd uppgifter kan användarna uppmanas att specificera informationen till vissa typer av uppgifter. Informationen måste lämnas utan dröjsmål och får under inga omständigheter ta längre tid än en månad.

5.2. Du har också rätt att få felaktigt insamlade personuppgifter rättade eller ofullständigt insamlade uppgifter kompletterade (artikel 16 i GDPR).

5.3. Dessutom har du rätt att kräva att vi begränsar behandlingen av dina uppgifter, förutsatt att de rättsliga kraven för detta är uppfyllda (artikel 18 i GDPR).

5.4. Dessutom har du den så kallade "rätten att bli glömd", dvs. du kan kräva att vi raderar dina personuppgifter, förutsatt att de rättsliga kraven för detta är uppfyllda (artikel 17 i GDPR). Oavsett detta raderas dina personuppgifter automatiskt av oss om syftet med datainsamlingen har upphört att existera eller om databehandlingen har utförts olagligt.

5.5. Du har rätt att få de personuppgifter som rör dig i ett strukturerat, gemensamt och maskinläsbart format eller att begära överföring till en annan personuppgiftsansvarig (artikel 20 i GDPR).

5.6. Enligt artikel. 7 (3) GDPR har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Detta får till följd att vi inte längre får fortsätta databehandlingen på grundval av detta samtycke i framtiden.

5.7. Du har också rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter, förutsatt att en sådan rätt till invändning föreskrivs i lag. Vid en effektiv invändning kommer dina personuppgifter också att raderas automatiskt av oss (artikel 21 i GDPR).

5.8. Om du vill utöva din rätt till återkallelse eller invändning räcker det med ett meddelande via e-post.

5.9. Utan att det påverkar andra administrativa eller rättsliga åtgärder enligt artikel 77 i GDPR har du rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där du har din vanliga vistelseort, din arbetsplats eller platsen för den påstådda överträdelsen, om du anser att behandlingen av personuppgifter om dig strider mot GDPR. Den behöriga tillsynsmyndigheten för oss är bland annat statens dataskyddskommissionär.

Bilaga

Laglig behandling

Dessa är de lagliga grunderna för behandling som vi hänvisade till ovan:

 • Fullgörande av avtal: Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett avtal ingås [artikel 6.1 första meningen 1 b i GDPR].
 • Legitimt intresse: Behandlingen är nödvändig för att tillgodose den personuppgiftsansvariges eller en tredje parts legitima intressen, förutom när dessa intressen åsidosätts av den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter som kräver skydd av personuppgifter, särskilt om den registrerade är ett barn [artikel 6.1 första meningen 1 f) i dataskyddsförordningen].